ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

תעריפי אגרות

הגשת בקשות ו/או עשיית פעולות אצל הרשם לענייני ירושה מחוייבת בתשלום אגרה על פי הקבוע בתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשנ"ח=1998.

סכומי האגרה משתנים פעמיים בשנה (בינואר וביולי) על פי שינויים במדד.

את האגרה יש לשלם בשוברי תשלום בבנק הדואר. שוברי תשלום ניתן לקבל במזכירות הרשם לענייני ירושה. עותק מהקבלה של בנק הדואר ביחד עם ההודעה על ייעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת יועבר לרשם לענייני ירושה , שאם לא כן לא תקובל ולא תטופל הבקשה.

סוג בקשה
אגרה (שובר כחול)
אגרת פרסום (כתום)

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

421 ש"ח
130 ש"ח

בקשה לצו ירושה וקיום צוואה

842 ש"ח
130 ש"ח

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

421 ש"ח
---------------

בקשה למינוי מנהל עיזבון

421 ש"ח
---------------

הפקדה או החזרה של צוואה

89 ש"ח
---------------

עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

24 ש"ח
---------------

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

4 ש"ח לכל עמוד בבולי הכנסה
---------------

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

871 ש"ח
---------------

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים שפורטו לעיל

197 ש"ח
---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פטור מאגרה

לפי תקנה 4 לתקנות הנ"ל להלן הגורמים הפטורים מתשלום אגרה :

1. המדינה וכל מי שהוסמך לייצגה
2. האפוטרופוס הכללי.
3. המוסד לביטוח לאומי
4. פקיד סעד של רשות מקומית בהליך מתוקף תפקידו.
5. מגיש בקשה לצו ירושה שהוא בן זוג ו/או ילד ו/או הורה של מי שנפטר עקב פעולת מלחמה או נפגע פעולת איבה או שנפטר בשירות צבאי