ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון

הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון
"6. (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לעינייני ירושה, או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א', להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.
(ב) מי שהסתלק מחלקו בעיזבון , רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
(ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול דין - טעונה אישור בית המשפט.
(ד) הסתלקות על תנאי - בטלה. "

על פי החוק יורש יכול להסתלק דהיינו לוותר על החלק המגיע לו מתוך העיזבון.

מועד ההסתלקות הינו החל ממועד פטירתו של המוריש וכל עוד ובטרם חולק העיזבון .

המסתלק מחלקו יכול להסתלק רק לטובת קרוביו של המוריש דהיינו בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. אין צורך בקבלת הסכמת האדם שלטובתו מסתלקים. ההסתלקות יכולה להיות לטובת מס' קרובים בחלקים שונים. המצווה אינו יכול להגביל בצוואתו זכות של יורש מסויים להסתלק מחלקו בעיזבון.

ההסתלקות חייבת להיעשות בכתב ולמעשה בתצהיר חתום ומאומת כדין בפני עו"ד. הסתלקות באמצעות הודעה בעל-פה או באמצעות התנהגות אינה תקפה.

על ההסתלקות להיות מוחלטת ולא ניתן להגיש הודעת הסתלקות מותנית בתנאי כלשהו.

לאחר שהיורש המציא את הודעת ההסתלקות לרשם לענייני ירושה או לבימ"ש הוא אינו יכול לחזור בו מהסתלקותו, ולמעשה על פי חוק הוא יצא ממעגל היורשים ואינו נחשב כיורש כלל.

יורש יכול לקבל תמורה בגין הסתלקותו מחלקו בעיזבון.

במידה ויורש הסתלק מחלקו בעיזבון, נושיו של אותו יורש אינם יכולים להטיל עיקול על חלקו בעיזבון, שכן אותו יורש כבר הקדים והסתלק ואינו נחשב כלל כיורש. יחד עם זאת, במידה ויצליחו הנושים להוכיח כי כל מטרת ההסתלקות היתה כדי לחמוק מנושיו ולמנוע מהם את האפשרות לגבות את החוב, יכול בימ"ש לבטל את הסתלקות היורש. במידה והנושים הטילו עיקול על חלקו של היורש בטרם הודיע היורש החייב על הסתלקותו, לא יוכל אותו יורש להסתלק מחלקו בעיזבון.