ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

סילוק חובות העיזבון

במה מסלקים חובות העזבון
"100 (א)  לסילוקם של חובות העזבון ישתמש מנהל העזבון בראש ובראשונה בכספים הנמצאים בעזבון.
(ב) במידה שסילוק החובות מצריך מימוש של נכסי עזבון, יציע אותם מנהל העזבון תחילה ליורשים ויתן להם שהות סבירה לרכשם במחיר שאינו נופל ממחיר השוק.
(ג) ציווה המוריש נכס מסויים לפלוני , לא ימומש אותו נכס כל עוד אפשר לסלק את חובות העזבון מתוך נכסי-עזבון אחרים.
(ד) בית משפט רשאי לתת למנהל העזבון הוראות שונות מהוראות סעיף זה, ורשאי הוא להורות לו שמכירתם של נכסי-עזבון תהיה בדרך שנכסים כאלה נמכרים בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיקבע."

הסעיף הנ"ל בחוק הירושה מתווה את האופן בו על מנהל העזבון לפעול על מנת לסלק את חובות העזבון.

העדיפות הינה לסלק את חובות העזבון באמצעות כספים נזילים השייכים לעזבון. במידה והכספים אינם מספיקים לסילוק כלל החובות אזי אין מנוס אלא לממש את נכסי העזבון, כולם או חלקם, על מנת לסלק את חובות העזבון. ליורשים ניתנת זכות קדימה לרכוש את נכסי העזבון במחיר שאינו נופל ממחיר השוק.

הזמנת נושים
"99 (א)  מנהל העזבון חייב להזמין את נושי המוריש להודיע לו בכתב על תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חודשים לפחות מיום הפרסום.
(ב) בית המשפט רשאי לפטור את מנהל העזבון מן החובה להזמין את הנושים, אם ראה שבנסיבות הענין אין הצדקה להזמינם.
(ג) אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מחובת מנהל העזבון לסלק חובות העזבון שעליהם נודע לו בדרך כל-שהיא."

בד"כ מפרסם מנהל העיזבון בעיתון יומי מודעה ובה מתבקשים הנושים להגיש את תביעתם תוך 90 ימים ממועד פרסום המודעה.

כפי שצויין בסעיף לעיל, במידה ולמנהל העזבון נודע בדרך כלשהיא על חוב של העיזבון כלפי נושה, אזי מוטלת עליו החובה לדאוג לתשלום החוב, גם אם אותו נושה לא הגיש תביעה והודעה על החוב למנהל העזבון.

במידה וכלל נכסי העזבון מספיקים לסילוק כלל החובות, יכול מנהל העזבון לסלק חובות הגם שטרם הושלם בירור כלל החובות של העיזבון.

כאשר אין בנכסי העזבון כדי לסלק את כלל החובות של העזבון, על מנהל העזבון לקבל הוראות מבית המשפט ועליו לסלק את החובות אשר בית המשפט התיר לו לסלקם.

חוב עתידי של העזבון אשר לא הגיע מועד פרעונו ו/או חוב על תנאי אשר טרם התקיים התנאי, בית המשפט רשאי להורות אם ראה סיבה לכך שישולם או יובטח באופן כלשהו גם אם טרם הגיע מועד הפרעון או טרם התקיים התנאי.

סדר הקדימויות בסילוק החובות

סעיף 104 לחוק הירושה קובע את סדר העדיפות בסילוק חובות העיזבון וכדלקמן:

א. ההוצאות הכרוכות בלוויה של המוריש ובהקמת מצבה
ב. הוצאות צו ירושה או צו קיום צוואה וכן הוצאות ניהול העזבון.
ג. חובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה ובלבד שמדובר בסכום סביר.
ד. המגיע לבן הזוג מכח יחסי אישות ו/או מכח חוק יחסי ממון בין בני זוג ו/או לפי הסכם ממון.

חובות בעלי מעמד זהה ובאותו סולם עדיפות יסולקו על פי שיעורם היחסי לכלל החובות בעלי אותו מעמד.

חובות העזבון עדיפים על מזונות מן העזבון.

חובות העזבון לרשויות המס ייגבו בהתאם לחוקים הרלבנטיים הדנים בחובות המס.

במידה והתברר כי אין בכלל נכסי העזבון כדי לסלק את כל חובות העזבון, חייב מנהל העזבון להגיש בקשה למתן צו ניהול העזבון בפשיטת-רגל לפי דיני פשיטת הרגל, כל זאת אם לא הורה בית המשפט על דרך אחרת לחיסול העזבון.