ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

שמירת העיזבון

אמצעים לשמירת העיזבון
"77 בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית המשפט, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיוזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בעזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העזבון, מתן צו למכירתם של נכסים פסידים שבעזבון ומינוי מנהל עזבון זמני."

הסעיף הרלבנטי עוסק באופן בו יש לשמר את נכסי העיזבון עד לחלוקתם

בית המשפט יכול לבקשת מעוניין בדבר (יורש או נושה או כל צד שיש לו ענין בעזבון) למנות מנהל עיזבון זמני, אשר תפקידו הינו בבחינת עזרה ראשונה וביצוע פעולות דחופות המתחייבות לצורך שמירה כל נכסי העיזבון וצמצום נזקים העלולים להיגרם לעיזבון.

להבדיל ממנהל עיזבון קבוע המתמנה לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, מנהל עיזבון זמני מתמנה לאחר פטירת המצווה ובטרם ניתן צו הירושה או צו הקיום.

סמכויותיו של מנהל עיזבון זמני מצומצמות בדרך כלל, ונועדות לצורך שמירה על הקיים.

הליך שמירת נכסי העיזבון כשמו כן הוא - הליך טכני פרוצדוראלי הנועד לשמר על נכסי העיזבון עד למועד חלוקתו. אין בהליך לפי הסעיף הנ"ל כדי להכריע מהותית בזכויות היורשים.

תקופת המינוי של מנהל עיזבון זמני במידה ובהחלטה לא צויינה התקופה הינה למשך 6 חודשים.

במידה וקיימת הסכמה של כל היורשים, בסמכות הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עיזבון זמני או קבוע.