ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

יורש על תנאי

יורש על תנאי דוחה
"43 (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.
(ב) לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה , יתנהל העזבון על ידי מנהל עזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד שיתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים; והוא הדין כשציווה המצווה לתאגיד שעדיין אינו כשר לרשת בהתאם לסעיף 4.
(ג) לא קבע המצווה מי יזכה אם יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים, יזכו היורשים על פי דין. "

מן האמור לעיל עולה כי המצווה יכול לקבוע בצוואתו כי מאן דהוא יזכה בחלק מעיזבונו של המצווה בהתקיים תנאי מסויים אשר ייקבע ע"י המצווה.

במידה וקיום התנאי תלוי במעשה כלשהו של אחד היורשים על תנאי, אזי הברירה בידיו האם לקיים את התנאי ולזכות או לא.

יורש על תנאי דוחה אינו יכול להסתלק מחלקו בעיזבון, שכן כל עוד לא התקיים התנאי החלק אינו נחשב שלו. בהתאם היורש על תנאי אינו יכול לעשות עסקה בחלקו העתידי, שכן כל עוד לא קויים התנאי הוא אינו נחשב כיורש והחלק לא שייך לו.

במידה ויורש על תנאי נפטר בטרם התקיים התנאי, אזי החלק שיועד לאותו יורש יחולק על פי הקבוע בחוק הירושה ליורשים על פי דין.

יורש על תנאי מפסיק
"44 (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.
(ב) לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד, יזכו יורשיו על פי דין כיורשים אחרי אותו יורש בהתאם להוראות סעיף 42."

כך לדוגמא יכול מצווה לקבוע בצוואתו כי יורש אשר יגיש התנגדות לקיום הצוואה - יחדל ולא יזכה בחלקו על פי האמור בצוואה.

מאחר ומדובר ביורש על תנאי מפסיק, הרי שהיורש יכול לעשות בחלקו כל העולה על רוחו, כל עוד לא התקיים התנאי.

במידה והיורש נפטר לפני קיום התנאי המפסיק, יעבור חלקו בירושה ליורשיו על פי דין.