ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

יורש אחר יורש

יורש אחר יורש
"42 (א)המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה , הכל לפי המוקדם יותר.
(ב) הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני ע"י צוואה.
(ג) השני יזכה אם היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו, אף אם לא היה כשר לכך במות המצווה; מת השני לפני שעת זכייתו או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת
(ד) הוראת צוואה על דרך זו ליותר משניים - בטלה, זולת הוראה לטובתו של מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה. "

אדם בצוואתו יכול לקבוע הוראה שעניינה "יורש אחר יורש" דהיינו שפלוני יירש אותו, ולאחר מותו של פלוני יירש אותו אלמוני. הדוגמא הקלאסית הינה בן זוג הקובע בצוואתו כי לאחר מותו הוא מצווה את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים, ולאחר מות בן הזוג יירשו אותו ילדיו.

היורש הראשון זכאי לעשות בירושה שקיבל ככל העולה על רוחו, והיורש השני יזכה במה שהותיר הראשון.

לא ניתן לצוות "יורש אחר יורש" בשרשרת אין סופית אלא רק ב-2, שהיינו אלמוני הוא היורש ולאחריו פלוני.

היורש הראשון אינו יכול לעשות צוואה ולנשל את היורש השני מחלקו של המצווה, שכן המצווה גילה דעתו כי ברצונו שהיורש השני יזכה לאחר מות הראשון. לדוגמא בן הזוג ציווה את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים ולאחר מותו ל-3 ילדיו. בן הזוג שנותר בחיים אינו יכול לערוך צוואה ולקבוע כי היורש היחיד של הרכוש שהגיע אליו מכח צוואת בן הזוג יהיה מי מילדיו, שכן המצווה גיךה דעתו כי הוא מעוניין שכל ילדיו יירשו אותו.

ליורש השני קיימת זכות עקיבה - דהיינו במידה והיורש הראשון מוכר נכס שהגיע לידיו מכח הצוואה, אזי היורש השני יהיה זכאי מכח הוראת "יורש אחר יורש" בצוואה לכספים שהתקבלו ממכירת הנכס ו/או לנכס החלופי שנרכש, כל זאת לאחר מות היורש השני.