ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

ירושה על פי צוואה

צוואה יכולה להיערך ב-4 אופנים: צוואה בעדים, בכתב יד, בפני רשות וצוואה בע"פ. ראה פירוט.

קטין ו/או מי שהוכרז פסול דין אינם יכולים לערוך צוואה. על המצווה להבין על מה הוא חותם ועל כן מצווה אשר לא יכול להבחין בטיבה של צוואה - לא עשה דבר. את צלילותו וכושר האבחנה של המצווה יש לבחון במועד בו הערכה הצוואה ולא במועד מאוחר יותר.

העיקרון המנחה הינו חופש הציווי, ועל כן כל הוראה השוללת או מגבילה את החופש של המצווה בטלה. כך לדוגמא התחייבות לעשות צוואה או התחייבות לשנות או לבטל צוואה או הוראות האוסרות שינוי ו/או ביטול צוואה שנערכה - - הוראות אלו בטלות וחסרות תוקף. יודגש כי גם אם המוריש ציין בצוואתו כי לא יוכל לשנותה - אין להוראה זו כל תוקף.

הצוואה הינה מעשה אישי ורק המצווה יכול לעשותה, ולא באמצעות שלוח מטעמו. יחד עם זאת יכול המצווה להסתייע באדם אחר לדוגמא בכתיבת הצוואה.

המצווה חייב לקבוע בעצמו מי יהיו הזוכים על פי הצוואה ואינו יכול להשאיר את ההחלטה בידי אדם אחר. יחד עם זאת יכול המצווה לקבוע רשימה של אנשים/מוסדות שיכול ויזכו ואשר ייבחרו ע"י אדם או קבוצת אנשים שצויינה בצוואה. יובהר כי לא ניתן להותיר בידי אדם ו/או קבוצת אנשים את הבחירה באופן חלוקת העיזבון ובכמה יזכה כל יורש.

המצווה יכול לצוות מה ייעשה בעיזבונו כטוב בעיניו. יובהר כי המצווה זכאי לצוות רק רכוש השייך לעיזבונו. מצווה יכול לקבוע הוראות שונות בצוואתו לדוגמא לצוות על מכירת נכסים מסויימים וחלוקת התמורה בין הזוכים או חלקם, קביעת תנאים שבהתקיימם יזכה מי שצויין בצוואה וכיו"ב. במידה ואדם מעוניין כי עזבונו יחולק על פי דין, אולם הוא מעוניין כי נכסים מסויימים יוקנו ליורשים מסויימים, יכול אותו אדם לערוך צוואה אשר תתייחס רק לנכסים המסויימים. שאר הרכוש יתחלק על פי הקבוע בחוק הירושה.

המצווה יכול לצוות גם על נכסים שאינם ברשותו, אולם עתידים להגיע לחזקתו במועד מאוחר לעריכת הצוואה. מצווה אף יכול לוותר על חוב המגיע לו מפלוני והוראה זו תקפה.