ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

צוואה הדדית

צוואות הדדיות

8א.     (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

           (ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש

(ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

סעיף 8א' המצוטט לעיל התווסף לחוק הירושה בחודש אוגוסט 2005, והסדיר את נושא הצוואה ההדדית.

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או ב-2 מסמכים נפרדים בו זמנית, במסגרתם קובעים בני זוג הוראות הדדיות זהות באשר למה ייעשה ברכושם לאחר מותם. בצוואה הדדית בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים. ניתן אף לקבוע הוראות של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש בצוואות הדדיות.

לפני הוספת סעיף 8א' הנ"ל לא היתה התייחסות בחקיקה למקרים כגון ביטול הצוואה ע"י אחד מבני הזוג, ובתי המשפט התלבטו בשאלה זו, שכן מחד קיים העיקרון של חופש הציווי - דהיינו מתן אפשרות לאדם לעשות ברכושו כטוב בעיניו, ומאידך בנוגע לצוואות הדדיות קיים עיקרון ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג, אשר לא היה עורך את צוואתו אלמלא היה יודע שבן זוגו יערוך צוואה המכילה הוראות זהות.

תיקון חוק הירושה מבסס את האפשרות של עריכת צוואה הדדית ושמירה על אינטרס ההסתמכות של בני הזוג האחד בצוואתו של האחר. התיקון קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם אחד הצדדים המבקש לבטל צוואתו ימסור הודעה בכתב לצד האחר בדבר רצונו לבטל את הצוואה. במקרה כזה קובע החוק כי 2 הצוואות בטלות (שהרי בן הזוג האחר ציווה את שציווה בהסתמך על הוראות זהות בצוואה בן הזוג האחר, ומשהיא בטלה, בטלה אף צוואת בן הזוג).

כן קובע התיקון לחוק כי במידה ובן הזוג מבקש לבטל את צוואתו ההדדית לאחר פטירת בן הזוג האחר, עליו להסתלק (במקרה שטרם חולק העיזבון) או להשיב (במקרה והעיזבון של בן הזוג שנפטר חולק) את שקיבל מכח הוראות צוואת בן הזוג שנפטר.

יוער כי התיקון לחוק מאפשר לבני זוג לקבוע בצוואות ההדדיות הוראות אחרות באשר לאפשרויות ביטול הצוואה ההדדית ובלבד שלא תיכלל הוראה לפיה לא ניתן לבטל את הצוואה ההדדית בחיי בני הזוג, שכן הוראה מעין זו נוגדת עיקרון יסוד של החופש לצוות.