ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

חלוקת העזבון

מועד החלוקה
"107.(א)  אחרי סילוקם של חובות העיזבון ושל המזונות מן העיזבון תחולק יתרת העיזבון בין היורשים.
(ב) אין לחלק את יתרת העיזבון כל עוד לא עברה התקופה שנקבעה בהזמנת הנושים; ואין לחלקה כל עוד לא נקבעו הזכויות התלויות, לפי סעיף 3(א), בלידתו של אדם.
(ג) בית המשפט רשאי, אם ראה שהעיזבון מאפשר זאת, להתיר חלוקת מקצת העיזבון עוד לפני סילוק חובות העזבון והמזונות מן העיזבון ולפני תום המועדים לפי סעיף קטן (ב).
(ד) הורה המוריש בצוואתו בדבר מועד מאוחר יותר לחלוקת העזבון, ינהגו לפי הוראות הצוואה, אם לא הורה בית המשפט לשנות את מועד החלוקה.".

את העיזבון מחלקים בין היורשים/זוכים לאחר סילוק ותשלום חובות העיזבון לנושים ותשלום המזונות מן העיזבון לזכאים.

כעיקרון אין להתחיל בחלוקת העיזבון קודם לחלוף המועד במסגרתו יכולים הנושים להגיש את תביעתם בגין חובות נטענים של העיזבון ( בד"כ תקופה של 90 ימים ממועד הפרסום).

במידה והיקף העיזבון רחב וגדול דיו ואין חשש כי לא יכסה את כלל החובות הידועים, רשאי בית המשפט לאשר חלוקה של מקצת מנכסי העיזבון ליורשים/זוכים, אף בטרם חלף המועד להגשת תביעות הנושים.

ניתן להגיע להסכמה בין כל היורשים על אופן חלוקת העיזבון. במידה ואכן הושג הסכם בין היורשים לגבי אופן חלוקת העיזבון, אזי יכול ההסכם לקבוע אופני חלוקה השונים מן הקבוע בחוק או השונים מהאמור בצוואה.

במידה ואין הסכמה בין היורשים באשר לאופן חלוקת העיזבון יחולק העיזבון על פי צו של בית המשפט לפי הקבוע בחוק או לפי האמור בצוואת המוריש.

חלוקת נכס כנגד נכס
"112. נכסי העיזבון יחולקו בין היורשים ככל האפשר בעין, בשים-לב לתועלת שנכס פלוני עשוי להביא ליורש פלוני ולערך הרגשי שיש לנכס פלוני לגבי יורש פלוני ".

דהיינו החלוקה תבוצע תוך התחשבות בתועלת ובערך הרגשי של נכס מנכסי העיזבון ליורש כלשהו. החוק אף קובע כי קיימת עדיפות לחלוקה בעין, דהיינו חלוקה בפועל של נכסי העיזבון בין היורשים על פני מכירת הנכסים וחלוקת התמורה.

החלוקה תבוצע לפי שווים של הנכסים במועד חלוקתם בפועל.

החוק קובע כי במקרים בהם נכס לא ניתן לחלוקה בעין או כי חלוקה בפועל עלולה להפחית באורח ניכר מערכו יימסר ליורש אשר יציע את המחיר הגבוה ביותר תמורתו ובלבד שמחיר המינימום לא יפחת משוויו של הנכס בשוק החופשי. התמורה תיזקף ותקוזז מחלקו של היורש בעיזבון, ובמידה והמחיר עולה על החלק בעיזבון לו זכאי היורש, יוסיף היורש וישלם את היתרה. במידה ואף יורש לא הסכים לרכוש את הנכס יש להוציא את הנכס למכירה ותמורתו תחולק בין היורשים.

משק חקלאי - במידה והמוריש הותיר משק חקלאי, וחלוקתו יפגע בכושר קיומו כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית יימסר ליורש המוכן ומסוגל להמשיך ולקיימו, והיורש יפצה את שאר היורשים במידה ושווי המשק גבוה מהמגיע לאותו יורש מן העיזבון. בהיעדר הסכמה בנוגע לזהות היורש אשר יהיה מוכן ומסוגל לקיים את המשק, באשר להיקף המשק, לשיעור הפיצוי ליורשים האחרים - יחליט בדבר בית המשפט. במידה וקיימים 2 יורשים או יותר העומדים בקריטוריון לקבלת המשק, ואחד מהם הינו בן-זוג של המוריש- תינתן העדיפות לבן-הזוג.

דירת מגורים - במידה ובן הזוג, ילדים או הורי המוריש התגוררו בדירה שבה התגורר המוריש ערב מותו, יהיו זכאים הנ"ל להמשיך ולהתגורר בדירה לאחר מותו ומעמדם יהיה כשוכרים של היורשים. דמי השכירות, תקופה ותנאיה ייקבעו בין הנותרים בדירה לבין היורשים ובהיעדר הסכמה יקבע בענין בית המשפט. בית המשפט יכול לקבוע כי ימשיכו להתגורר בדירה אלו שאין להם מקום מגורים אחר, או כי הנותרים להתגורר בדירה יאכלסו חלק מן הדירה בלבד, ובלבד שחלק זה יכלול מטבח וחדרי שירות.

חלוקה על פי הגרלה - נכסים שלא ניתן לחלקם בעין או באמצעות מכירה יחולקו על פי הגרלה שתיערך בין היורשים.

תוך 30 ימים מחלוקת העיזבון על מנהל העיזבון לערוך פרטת חלוקה מאומתת בתצהיר אשר תציין אילו נכסים חולקו ולמי מהיורשים. הפרטה תכלול שומה של שווי הנכסים במועד חלוקתם, במידה והיורשים לא ויתרו על ביצוע השומה.

במידה ולאחר חלוקת העיזבון התגלו נכסים נוספים, יחולקו הנכסים הנוספים על פי המתווה המפורט לעיל. אין לפתוח את חלוקת כלל הנכסים מחדש, אלא אם כן החלוקה הראשונית היתה מבוצעת אחרת לו היה מידע על הנכסים הנוספים.

במידה ולאחר החלוקה התברר כי ההערכת שווי הנכסים היתה מוטעית ושיעור הטעות היה גבוה מ-1/6, או במקרה בו תוקן אן בוטל צו הירושה , חייבים אלו מהיורשים אשר קיבלו יותר להחזיר את היתרה לאלה שקיבלו פחות מחלקם המגיע להם, ובלבד שאלו שקיבלו מנכסי העיזבון יותר בתום לב יחזירו את מה שנשאר בידם. בהיעדר הסכמה באשר לאופן ההשבה, יקבע בית המשפט האם ההשבה תבוצע בעין או בשווה כסף.