ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

צו ירושה

צו הירושה עניינו הצהרה על זכויות היורשים, זהות היורשים, ועל חלקם בעיזבון. צו הירושה הינו דקלרטיבי דהיינו מצהיר על זכות היורשים ואינו יוצר את זכותם המהותית.

צו הירושה מכיל למעשה את הנתונים הבאים: העובדה בדבר מות המנוח, מועד הפטירה ומקומה, שמות היורשים וחלקיהם בעיזבון.

את צו הירושה זכאים לבקש יורשי המנוח על פי דין.

על מבקש צו הירושה אין מוטלת החובה לפרט את נכסי העיזבון, שכן צו הירושה מטרתו להצהיר על זכויות היורשים ולא לפרט מהם נכסי העיזבון.

על פי תקנות הירושה מבקש הצו חייב לשלוח הודעה ליורשים הנוספים בדואר רשום בדבר כוונתו להגיש בקשה למתן צו ירושה. ההודעה תהא ערוכה לפי טופס 3א' לתוספת לתקנות הירושה. במידה ומבקש הצו ימציא אישור של שאר היורשים כי הם מודעים לבקשה יהיה פטור ממשלוח ההודעות בדואר רשום.

כוחו של צו הירושה יפה כלפי כל העולם, כל עוד לא בוטל או שונה כדין. על צו ירושה לא חלה התיישנות שכן מעמדו זהה למעמד של פסק-דין.

צו ירושה אשר הוצא בחו"ל אינו ניתן לאכיפה בארץ.

פרוצדורה

הרשם לענייני ירושה המוסמך
"13. (א) בקשה לצו ירושה או צו קיום תוגש לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מקום מושבו של המוריש בארץ , תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאיזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון ".

דהיינו את הבקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה הממוקם בקרבה הפיזית למקום בו התגורר המוריש במותו.

לצורך הוצאת צו ירושה יש למלא כנדרש את הבקשה למתן צו ירושה. על הבקשה יש לחתום בפני עו"ד, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

•שני שוברי תשלום משולמים. שובר כחול -אגרה בגין פתיחת תיק. שובר כתום - אגרה עבור פרסום בעיתון.

•תעודת פטירה של המנוח/ה ושל כל יורש אחר שנפטר. יש צורך בתעודה מקורית או נושאת חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

•יפוי כח - במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד.

•העתקי הודעות ואישורי משלוחם בדואר רשום לכל היורשים בדבר הכוונה להגיש את הבקשה. לחלופין ניתן להמציא מכתב מהיורשים בו הם חתומים כי הם יודעים על הגשת הבקשה.

את הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל הנספחים לבקשה יש להכין ב-4 סטים שלמים, האחד - מקורי, והנוספים-העתקים.

בבקשה לצו ירושה של מנוח/ה שלא היה/תה תושב/ת ישראל יש לצרף בנוסף למסמכים המפורטים לעיל נסח רישום מקרקעין ו/או אישור חשבון בנק ו/או אישור אחר אשר יעיד כי קיים נכס כלשהו אשר יקנה לרשם סמכות מקומית לדון בבקשה. כמו כן יש לצרף תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך בשפה זרה (למעט ערבית), חוות דעת בדבר הדין הזר, ופסיקתא. כל מסמך זר חייב לשאת חותמת של קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".

בקשה למתן צו ירושה יכול ותהייה מוגשת לבית דין רבני, וזאת רק בהסכמה בכתב של כל היורשים על פי דין. בהיעדר הסכמה של כלל היורשים נעדר בית הדין סמכות לדון וליתן צו ירושה.