ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

ירושה על פי דין

יורשים מבני המשפחה
"10. יורשים על פי דין הם:
(1) מי שהיה במות המוריש בן זוגו;
(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה-קרובי המוריש); זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה ".

בהיעדר צוואה יורשיו של אדם הם קרובי משפחתו דהיינו בן הזוג, ילדיו, הוריו ואחיו או הורי הוריו.

זכות הירושה נקבעת על פי דרגת הקירבה שנקבעה בחוק. דהיינו קיימים מס' מעגלי קירבה ויש לבחון קודם את מעגל הקירבה הראשון. במידה ויש קרובים במעגל זה - הם יורשים את כל העיזבון. במידה ואין קרובים במעגל הראשון עוברים לקירבה רחוקה יותר וכך הלאה.

מעגל קרבה ראשון -בן הזוג וילדיו של המוריש וצאצאציהם (נכדים, נינים).
מעגל קרבה שני - הוריו של המוריש וצאצאיהם, דהיינו אחיו/אחיותיו.
מעגל קרבה שלישי - סביו/סבתותיו של המוריש וצאצאיהם דהיינו דודים/בני דודים.

הכלל הוא כי מי שמצויים באותו מעגל קירבה יתחלקו שווה בשווה בנכסי העיזבון.

בן הזוג של המוריש אשר היה נשוי לו בעת פטירתו זכאי לקבל את המטלטלין וכן רכב/ים אשר שימשו את בני הזוג.

במידה והמוריש הותיר בת זוג וילדים, בת הזוג תזכה למחצית מהעיזבון וילדיו יתחלקו ביניהם בחלקים שווים במחצית השניה. במידה ואחד מילדיו של המורשי אינו בחיים אולם הותיר ילדים (נכדי המוריש) יתחלקו ילדיו של הבן בחלקים שווים בחלקו של אביהם.

במידה והמוריש הותיר בת זוג והורים - בת הזוג תזכה במחצית מן העיזבון והורי המוריש יזכו במחצית השניה.

במידה והמוריש הותיר בת זוג ואחים או הורי הורים (סבים וסבתות)- בת הזוג תזכה ב-2/3 מהעיזבון, והאחים או הסבים/סבתות יזכו ב-1/3.

במידה ולמוריש אין קרובים כלל למעט בן זוג - זוכה בן הזוג בכל העיזבון.

במקרה והמוריש לא הותיר בן זוג, ילדים, והורים, מתחלק העיזבון בין אחיו/אחיותיו בחלקים שווים.

במקרה בו כל ילדיו של המוריש אינם בחיים - יתחלק העיזבון בין כל נכדיו בחלקים שווים.

במקרה בו יורש נפסל מלרשת - חלקו יחולק באופן שווה בין שאר היורשים.

באבחנה מן הדין העברי, על פי חוק הירושה אין הבדל בין המינים בנוגע לזכויות בירושה (זכר ונקבה יורשים בשווה). כמו כן אין עדיפות לבן בכור על פני ילדים אחרים.

ילד אשר אומץ כדין - יורש את הוריו המאמצים בדומה לילד ביולוגי. בשונה מילד ביולוגי, ילד מאומץ אינו יורש את קרוביו של מאמציו. הורים מאמצים יורשים ילד מאומץ שנפטר. הורים ביולוגיים אינם זכאים לרשת אותו.

ילד חורג אינו יורש את הוריו החורגים.

מוריש אשר לא הותיר כל קרובי משפחה על פי המעגלים המפורטים לעיל - המדינה היא הזכאית לרשת את עזבונו.