ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה
"6 (א) המבקש להפקיד צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה יגיש לו בקשה על כך בכתב.
(ב) המבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לענייני ירושה , להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה ובחותמת הרשם לענייני ירושה.
(ג) על המעטפה יצויינו, פרטי זהותו ומענו של המפקיד, תאריך ההפקדה, ובפני מי נעשתה הצוואה ככל שהדבר ידוע, ויחתמו עליה הרשם לענייני ירושה והמפקיד.
(ד) דבר ההפקדה יירשם במרשם הארצי ויינתן למפקיד אישור על הפקדת הצוואה.
(ה) ............................
(ו) מי שהפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב; הרשם לענייני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי; דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי "

תקנה 6 לתקנות הירושה המצוטטת לעיל מסדירה את הדרך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר עשייתה.

אין חובה להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה אולם להפקדת הצוואה יתרונות לא מבוטלים דוגמת הוכחה לכך כי האדם אכן עשה צוואה וכן כי הצוואה תישמר ולא תאבד.

יתרון נוסף בהפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה הוא בכך שבמידה ותהיה מחלוקת בנוגע למועד עריכת הצוואה, אזי תהיה ראיה לכאורה כי הצוואה נערכה לכל המאוחר במועד בו הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.

מצווה יכול כל העת לקבל בחזרה את צוואתו.

הפקדת צוואה ו/או משיכתה חזרה מחוייבים בתשלום אגרה.

מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל עורך דינו ו/או לשמור עליה בביתו ותוקפה לא ייגרע בשל כך.

פעולת הפקדת הצוואה הינה פעולה טכנית בלבד, ואין הרשם לענייני ירושה ו/או מי מטעמו בודקים במועד ההפקדה האם הצוואה נערכה כדין.

עצם הפקדת הצוואה ו/או תוכנה של הצוואה נשמר בסוד, והרשם לענייני ירושה אינו מגלה כל מידע האם הופקדה צוואה ואינו מאפשר לעיין בצוואה אפילו ליורש על פיה כל עוד המצווה בחיים.

הפקדת הצוואה מתבצעת ע"י המצווה בלבד. על המצווה להצטייד בתעודת זהות, בצוואה המקורית ובקבלה בגין תשלום האגרה. לא ניתן למנות שליח לביצוע פעולת ההפקדה.