ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

פגמים בצוואה

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה
סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי:

"(א) לא היה לבית-המשפט ספק באמיתותה של צוואה, רשאי הוא לקיימה אף אם יש פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 20 עד 23 או בכשרות העדים.
(ב) לא היה לבית-המשפט ספק באמיתותה של צוואה בכתב יד ובדבר גמירת דעתו של המצווה, רשאי הוא, בנסיבות מיוחדות, לקיימה אף בהעדר חתימה או תאריך כנדרש בסעיף 19. "

העקרונות המנחים לקיומה של צוואה למרות פגמים שנפלו בה הינם: עצם קיומה של צוואה, היעדר ספק באשר לאמיתות האמור בצוואה,וכן כי מדובר בפגם אשר מאפשר תיקון כגון: פגמים בחתימת המצווה, חתימת העדים,תאריך הצוואה, חתימה בפני 2 עדים, הצהרה בפני 2 עדים כי זוהי צוואתו, אישור 2 העדים באותו מעמד, חתימת העדים באותו מעמד, עד קטין או פסול דין וכיו"ב.

פגמים בצוואה שאינם ניתן לתיקון
•צוואה בעדים - היעדר חתימת המצווה.
•צוואה בעדים - היעדר אישור 2 העדים וחתימתם על הצוואה.
•צוואה בכתב יד - צוואה שאינה כתובה בכתב ידו של המצווה.
•צוואה בע"פ - ציווי בפני עד אחד בלבד.
•צוואה בע"פ - אי עריכת זכרון דברים של דברי המצווה (טרם הוכרע סופית).

פגמים הניתנים לתיקון ע"י בימ"ש
•צוואה בעדים - היעדר תאריך בצוואה.
•צוואה בעדים - חתימת העדים במועד מאוחר.
•צוואה בעדים - שינוי נוסח המצווה מ"זוהי צוואתי" לנוסח אחר.
•צוואה בעדים - חתימת העדים שלא על גבי הצוואה אלא בתצהיר
•צוואה בכתב יד - היעדר חתימה או תאריך
•צוואה בכתב יד - תאריך מוטעה.
•צוואה בפני רשות - היעדר אישור כי הצוואה הוקראה לפני המצווה
•צוואה בפני רשות - היעדר ציון כי הצוואה תורגמה בפני המצווה.
•צוואה בע"פ - רישום מאוחר של זכרון דברים.
•צוואה בע"פ - ציווי בפני 2 עדים במועדים שונים