ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

צוואה - צוואות

צוואה בעדים
"20.  צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת-ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

דרישות החוק למתן תוקף לצוואה בעדים הינן: צוואה בכתב, נושאת תאריך עריכתה, תיחתם ע"י המצווה, בפני 2 עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו היא צוואתו. על העדים לאשר בחתימת ידם על גבי הצוואה שהמצווה הצהיר כאמור וחתם בפניהם על צוואתו.

דרישות היסוד בלעדיהם אין תוקף לצוואה בעדים הן: דרישת הכתב וחתימת המצווה , ונוכחות 2 עדים.

צוואה בעדים יכולה להיכתב לאו דווקא בכתב ידו של המצווה אלא ניתן להדפיסה או שאדם אחר יירשמנה. גם אחד העדים לצוואה רשאי לרשום את תוכן הצוואה בכתב ידו.

אין חובה על העדים להקריא את הצוואה בפני המצווה. יתירה מכך, במידה ולשון הצוואה אינה שגורה בפיו של המצווה אין העדים מחוייבים לתרגמה לו ו/או לאשר כי תרגמו את הצוואה ללשון המצווה.

תפקיד העדים מסתכם במתן אישור כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם על צוואתו, דהיינו שהמצווה הבין כי זוהי צוואתו והוא אכן מעוניין בצוואה זו. העדים אינם צריכים לבחון את מצבו הנפשי ו/או הפיזי של המצווה. כמובן שהעדים אמורים לדעת ולהבין כי הם חותמים על גבי צוואה.

החשיבות לציון התאריך על גבי הצוואה הינה לצורך בחינה האם מדובר בצוואה אחרונה של המנוח במידה וישנן מס' צוואות, וכן בהסתמך על התאריך ניתן ללמוד באשר למצבו של המצווה במועד עריכת הצוואה.

המצווה חייב לחתום על הצוואה בעצמו. חתימה יכולה להיות בראשי תיבות של שמו של המצווה. בד"כ החתימה היא בסוף הצוואה, אולם ניתן להכשיר צוואה שהחתימה אינה דווקא בסופה. במקרה ומדובר בצוואה של מס' עמודים מומלץ שהמצווה יחתום על כל דף ודף.

על העדים לחתום בסוף הצוואה לאחר חתימת המצווה. העדים מחוייבים לחתום בגוף הצוואה ולא ע"ג מסמך אחר. מועד חתימתם באותו מעמד ולאחר חתימת המצווה.