ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

העברת התיק לבית משפט

מתן צו ירושה וצו קיום ע"י בית המשפט
"67א (א) על אף האמור בסעיף 66(א) , בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לענייני ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה:
(1) הוגשה התנגדות לבקשה
(2) המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה
(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך
(4) האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר
(5) הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בע"פ כמשמעותה בסעיף 23
(6) בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25 לבקשה
(7) על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי
(8) הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט "

בהתקיים אחד המקרים המפורטים בסעיף 67א לחוק הירושה כמצויין לעיל, על הרשם לענייני ירושה להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, אשר לו הסמכות לדון בענין. בית המשפט הוא אשר מחליט האם לתת צו ירושה או צו קיום צוואה על פי הבקשה המונחת בפניו.

במידה ובית המשפט נתן צו ירושה או צו קיום צוואה בענין שבא לפניו, מועבר עותק מהצו לרשם לענייני ירושה לשם רישום ומעקב, שכן כיום מנוהל רישום ומעקב ארצי של צווי ירושה וצווי קיום צוואה, בקשות למתן צווים וכן צוואות שהופקדו אצל הרשם לעינייני ירושה.

מגיש הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה מוגדר כתובע בבימ"ש. מגיש ההתנגדות יירשם כנתבע בתובענה.

הודעה על תאריך הדיון בבימ"ש תישלח לתובע ולמהל העיזבון במידה והתמנה קודם לכן. במידה והדיון הועבר לבימ"ש עקב התנגדות שהוגשה יומצא כתב ההתנגדות לתובע (מגיש הבקשה) ולמהל העזבון.