ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

התנגדות לצו קיום צוואה או צו ירושה

הגשת התנגדויות
"67. הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו "

כאשר מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, חובה לפרסם את עצם הגשתה בעיתון יומי אחד וברשומות. . הפרסום מחוייב ונובע מהצורך לאפשר לכל אדם מעוניין להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה לקיום הצוואה.

המועד שנקבע בד"כ להגשת התנגדות הינו פרק זמן של 14 ימים ממועד הפרסום בעיתון של דבר הגשת הבקשה. הרשם לענייני ירושה רשאי לפי שיקול דעתו להאריך מעת לעת את המועד להגשת התנגדויות, אף אם המועד שנקבע לכתחילה חלף זה מכבר.

על פי תקנה 19 לתקנות הירושה יש להגיש את ההתנגדות בכתב לרשם לענייני ירושה במספר עותקים אשר יספיק לחלוקה בין כל הצדדים בתיק וכמובן עותק עבור בימ"ש.

על המתנגד/ת לפרט בכתב ההתנגדות את נושא ההתנגדות, נימוקי ההתנגדות ולצרף את כל המסמכים הרלבנטיים עליהם מתבססת ההתנגדות אם ישנם כאלו. כמו כן חובה לצרף לכתב ההתנגדות תצהיר מאומת בפני עו"ד התומך בכל העובדות אשר נטענו והועלו בכתב ההתנגדות. לכתב ההתנגדות יש לצרף קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה. כן יש לצרף טופס פתיחת הליך. במידה והמתנגד מיוצג ע"י עו"ד יש לצרף יפוי כח.

התנגדויות לקיום צוואה מוגשות בעילות שונות כגון: המנוח הותיר צוואה מאוחרת , נפלו בצוואה פגמים, הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת ו/או תחת לחץ ו/או איום ו/או אונס, אחד הנהנים על פי הצוואה נטל ולקח חלק בעשייתה ועוד כהנה וכהנה טענות שמטרתן להביא לפסילת הצוואה ואי מתן תוקף מחייב להוראותיה.