ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

מנהל עיזבון קבוע

מינוי מנהל עיזבון
"78.(א)  בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל עזבון.
(ב) היתה הבקשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה; הוגשה בקשה כאמור, רשאי הרשם לענייני ירושה למנות בצו מנהל עזבון, ויהיו לו, לענין המינוי, הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי סעיף 89."

כאשר המצווה הותיר נכסים ו/או זכויות ו/או חובות אשר יש צורך לרכזם ולטפל בהם על מנת לשמור על זכויות צדדים מעוניינים יטה בימ"ש על פי בקשת צד מעוניין למנות מנהל עיזבון קבוע.

מנהל העיזבון הקבוע מתמנה בד"כ במקביל למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, להבדיל ממנהל עיזבון זמני המתמנה לאחר פטירת המצווה.

על המועמד לתפקיד לתת את הסכמתו למינוי, ובהיעדר הסכמה המינוי אינו תקף.

במידה וקיימת הסכמה בדבר זהותו של מנהל העיזבון, אזי תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה. בהיעדר הסכמה תוגש הבקשה לבית המשפט אשר יכול למנות מנהל עיזבון מטעמו, אף כזה אשר לא הוצע ע"י מי מהיורשים.

מנהל העיזבון מתמנה ואחראי על כלל נכסי העיזבון ולא על נכס/ים מסויימים.

מנהל העיזבון אשר התמנה ע"י בית המשפט כפוף למעשה להוראות שיינתנו ע"י בית המשפט. במידה ומנהל העיזבון אינו יודע ו/או קיים בליבו ספק באשר להתנהלות כלשהיא, עליו להגיש בקשה לבית המשפט אשר יורה לו כיצד לנהוג (בקשה למתן הוראות).

תאגיד יכול לשמש כמנהל עיזבון. גם אחד היורשים ו/או היורשים כולם יכולים לנהל בעצמם את העיזבון ואין חובה למנות מנהל עיזבון. בד"כ כאשר אחד היורשים קטין ו/או פסול דין ממנה בית משפט מנהל עיזבון.

תקופת המינוי של מנהל עיזבון קבוע, במידה ולא צויינה התקופה בצו המינוי הינה למשך 24 חודשים. ניתן לבקש את הארכת תקופת המינוי ובימ"ש יכול להסכים להאריך את תקופת המינוי מעל תקופה של שנתיים מטעמים מיוחדים.

תפקידיו של מנהל העיזבון

על מנהל העזבון לרכז את כל נכסי העזבון, לנהלם לסלק את חובות העזבון ובסוף לחלק את היתרה בין היורשים על פי האמור בצו הירושה או צו קיום הצוואה.

על מנהל העזבון מוטלת חובה לפתוח חשבון בנק נפרד ע"ש העזבון ולהפקיד כל סכום שיתקבל עבור העזבון בחשבון זה תוך רישום ומעקב אחר הכנסות והוצאות.

מנהל העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה שפתח בהם המצווה לפני מותו, יכול לפתוח בהליכים משפטיים לגביית סכומים המגיעים לעיזבון, יכול לתבוע בשם העיזבון וכמובן עליו להתגונן מפני כל תביעה אשר מוגשת נגד העיזבון.

על כל מסמך שיוצא מטעמו של מנהל העיזבון חובה לציין את העובדה כי מדובר במנהל עיזבון.

ככלל על מנהל עזבון לבקש הוראות מבית המשפט ואישור לביצוע פעולות כגון מכירה, השכרה ו/או שעבוד של נכס מנכסי העזבון וכן כל פעולה אחרת החורגת מכינוס וניהול נכסי העזבון. בהיעדר אישור בית המשפט לפעולה מסויימת, אזי לפעולה אין תוקף.

הוצאות ניהול העזבון

הוצאות ניהול העזבון כגון שכרו של מנהל העזבון חלות בד"כ על העזבון.

הוצאות הניהול ישולמו בד"כ לאחר הוצאות לווית המצווה, הקמת מצבה והחזר הוצאות הטיפול בהוצאת צו ירושה / קיום צוואה.

חלוקת העזבון

לאחר כינוס נכסי העזבון, סילוק החובות והוצאות הניהול מחולקת היתרה ליורשים.

המועד לחלוקת נכסי העזבון אינו קבוע בחוק, ועל כן על החלוקה להתבצע תוך זמן סביר בנסיבות הענין.