ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

צו קיום צוואה

לאחר פטירת המצווה צו קיום הצוואה נועד להצהיר כי הצוואה הינה בת תוקף משפטי מחייב. דהיינו עצם העובדה שהמנוח הותיר צוואה אינה מספיקה על מנת לפעול על פי האמור בה, אלא יש צורך בהגשת מתאימה לרשם לענייני ירושה למתן תוקף מחייב לצוואה.

את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים על פיה וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום.

תוכנו של צו קיום הצוואה הינו הצהרה למעשה כי צוואת המנוח/ה הינה בת תוקף.

כוחו של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם.

צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק-דין.

פרוצדורה

הרשם לענייני ירושה המוסמך
"13. (א) בקשה לצו ירושה או צו קיום תוגש לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מקום מושבו של המוריש בארץ , תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאיזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון ".

בדומה לבקשה למתן צו ירושה את הבקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה הממוקם בקרבה הפיזית למקום בו התגורר המוריש במותו.

לצורך הוצאת צו קיום צוואה יש למלא כנדרש את הבקשה למתן צו קיום צוואה . על הבקשה יש לחתום בפני עו"ד, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

•שני שוברי תשלום משולמים. שובר כחול -אגרה בגין פתיחת תיק. שובר כתום - אגרה עבור פרסום בעיתון.

•תעודת פטירה של המנוח/ה ושל כל יורש אחר שנפטר. יש צורך בתעודה מקורית או נושאת חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

•עותק מקורי של הצוואה. במידה והצוואה המקורית אינה בנמצא יש להגיש בקשה נוספת להתיר את הוכחת הצוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה או בהתאם להחלטה שנתן בימ"ש בעניין. במידה והצוואה הופקדה זה מכבר את הרשם לענייני ירושה, על מבקש צו הקיום לציין עובדה זט בבקשתו ולצרף העתק מהצוואה.

•יפוי כח - במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד.

•העתקי הודעות ואישורי משלוחם בדואר רשום לכל הזוכים בדבר הכוונה להגיש את הבקשה. לחלופין ניתן להמציא מכתב מהזוכים בו הם חתומים כי הם יודעים על הגשת הבקשה.

את הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל הנספחים לבקשה יש להכין ב-4 סטים שלמים, האחד - מקורי, והנוספים-העתקים.

כמו כן יש לצרף 2 העתקים נוספים של הצוואה לצורך הכנת צו קיום הצוואה.

בבקשה לצו קיום צוואה של מנוח/ה שלא היה/תה תושב/ת ישראל יש לצרף בנוסף למסמכים המפורטים לעיל נסח רישום מקרקעין ו/או אישור חשבון בנק ו/או אישור אחר אשר יעיד כי קיים נכס כלשהו אשר יקנה לרשם סמכות מקומית לדון בבקשה. כמו כן יש לצרף תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך בשפה זרה (למעט ערבית), חוות דעת בדבר הדין הזר, ופסיקתא. כל מסמך זר חייב לשאת חותמת של קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".