ירושה.נט

הפורטל המקיף ברשת לדיני ירושה

פעולות לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה

לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה ע"י הרשם לענייני ירושה יש לפעול על מנת לחלק את נכסי העיזבון בין היורשים. להלן יובאו בתמצית הפעולות שיש לבצע אצל הגורמים השונים כגון לשכת רישום המקרקעין (טאבו), משרד הרישוי, בנקים.

רישום ירושה בלשכת רישום המקרקעין
על מנת לרשום נכס (דירה, בית, זכויות במקרקעין) על שם היורשים יש להגיש ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) הרלבנטית בקשה לרישום ירושה , חתומה ע"י אחד היורשים או מעוניין בדבר ומאומתת ע"י עו"ד. לבקשה יש לצרף עותק מקורי מצו הירושה או מצו קיום הצוואה. העברת הזכויות בירושה אינה נחשבת מכירה של זכות במקרקעין ועל כן אין צורך לצרף אישורי תשלום מיסים דוגמת מס שבח, מס מכירה או מס רכישה. במידה והזכויות בנכס אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), אזי יש לגשת עם צו הירושה או צו קיום הצוואה לגורם אצלו רשומים הזכויות כגון: מינהל מקרקעי ישראל , חברה משכנת.

רישום שינוי בעלות על כלי רכב
יש להמציא למשרד הרישוי צו ירושה או צו קיום צוואה וכן עותק מרישיון הרכב, והבעלות תירשם ע"ש היורשים. במידה ומדובר ברכב נוסעים והמנוח הותיר אחריו בן זוג, אזי יכול בן הזוג להמציא למשרד הרישוי תעודת פטירה וכן תצהיר שנחתם בפני עו"ד בו יצהיר בן הזוג כי הוא היה בן זוגו היחיד של המנוח והמנוח לא ציווה את הרכב לאדם אחר.

במקרים הבאים לא ייחשב שינוי הבעלות כהעברה ל"יד" נוספת:

  • כאשר היורש הוא בן/בת זוג של הנפטר - היורש לא ייספר כיד נוספת
  • כאשר על הרכב רשומים שני אנשים ויותר, ואחד מהם נפטר - היורש של הנפטר לא ייספר כיד נוספת
    •כאשר במועד רישום הרכב על שם היורש (על פי צו קיום צוואה/צו ירושה) - היורש יבצע שינוי בעלות במשרד הרישוי

חשבונות בבנקים
יש להמציא לבנקים בהם התנהלו חשבונותיו של המוריש צו ירושה או צו קיום צוואה מקוריים או נאמן למקור. בדרך כלל מתנים הבנקים את חלוקת הכספים המצויים בחשבונותיו של המוריש בהמצאת הסכמות בכתב מאת כל היורשים (במידה ואכן קיימים יורשים נוספים) בדבר חלוקת הכספים על פי האמור בצו הירושה או צו קיום הצוואה.